Kjemikaliehåndtering

I april har vi valgt ut kjemikaliehåndtering som månedens HMS-Tema. Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse – gjennom innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Farene avhenger av kjemikaliens egenskaper og hvordan og hvor lenge man har blitt eksponert. Kjemikalier kan være etsende, giftige, arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige, allergifremkallende og irriterende, og noen kjemikalier kan fremkalle eller øke hyppigheten av kreft.

Risikovurdering
Arbeidsgiver skal sørge for at det gjennomføres risikovurderinger av kjemikalier som brukes eller frigjøres på en arbeidsplass.

Ved risikovurdering skal følgende kartlegges:

 • hvordan det enkelte kjemikaliet benyttes
 • hvilke mengder de benyttes i
 • hvilke farlige egenskaper de har
 • om verneutstyr som benyttes er tilfredsstillende
 • om man eventuelt trenger å iverksette nye tiltak for å sikre de ansattes helse og sikkerhet

Hvis mulig skal man forsøke å erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige kjemikalier.

Opplæring
Alle som håndterer kjemikalier har krav på opplæring. Opplæringen må minimum omfatte følgende:

 • Hvilke risikoer innebærer håndteringen
 • Hvordan skal kjemikaliene håndteres og oppbevares
 • Hvilket verneutstyr skal benyttes
 • Hvilke førstehjelptiltak skal iverksettes
 • Hvor finner man sikkerhetsdatabladene

Enkelte leverandører har lagd verneblad- med ett utdrag av den viktigste informasjonen om kjemikaliene. Disse vernebladene egner seg godt som oppslag i nærheten av der hvor kjemikaliene er i bruk.

Stoffkartotek
Stoffkartoteket/sikkerhetsdatabladsamlingen skal holdes oppdatert. Har dere sikkerhetsdatablader som er mer enn 4-5 år gamle er det på tide å kontrollere om det har kommet nye sikkerhetsdatablader.

Oppbevaring
Kjemikalier skal i utgangspunktet oppbevares på original emballasje. Hvis de overføres til annen emballasje skal denne være egnet og merket. Kjemikalier skal under ingen omstendighet oppbevares i næringsmiddel emballasje.

Ved eventuelle lekkasjer eller søl skal man ha beredskapstiltak klare for å hindre forurensning av ytre miljø.

På en eventuell verne-runde foreslår vi at dere følger opp følgende punkter:

 • Er stoffkartoteket/databladene tilgjengelige der kjemikaliene er i bruk?
 • Er alle datablad på norsk?

Er alle kjemikalier tilfredsstillende merket?

Og trenger dere hjelp til risikovurderinger eller annet er det bare å ta kontakt – vi hjelper dere gjerne.

Lykke til!