HMS

ISO-Piloten hjelper deg med å få fart på det forebyggende HMS-arbeidet i din virksomhet.

Vi kan ta over rollen som HMS-ansvarlig – og sørge for at virksomheten etterlever kravene i Internkontrollforskriften, ISO 14001 og/eller OHSAS 18001/ISO 45001 – og hjelpe deg fram mot sertifisering.

Vi tilbyr også deloppgaver innenfor følgende områder:
Risikokartlegging på uteområder, produksjonslokaler, verksteder, kontorer, bruk av maskiner og verktøy, arbeidssituasjoner, inneklima, kjemikalier mm. Vi starter gjerne slike risikokartlegginger med brainstorming og befaring.

Vi kan lede arbeidet med sikker jobb analyser, eller bistå med opplæring i metoden.

Vernerunder er en naturlig del av HMS-arbeidet. Fra tid til annen kan det være lurt med innspill fra utenforstående – og vi bistår deg gjerne med dette.

GAP-Analyse: Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi kan gjennomføre en GAP-analyse og sette opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Interne og eksterne revisjoner: Ønsker du en revisjon med nye øyne – da kan vi hjelpe deg. Vi tar utgangspunkt i krav fastsatt i relevante standarder, regelverk eller prosedyrer, reviderer og kommer med innspill til forbedringer og forenklinger.

Beredskapsøvelser: Det er viktig å trene på beredskap gjennom ulike øvelser. Vi kan tilby beredskapsøvelser der ledelsen får trening i å håndtere alvorlige hendelser/redningsaksjoner, kommunikasjon med myndigheter, håndtering av pårørende, ansatte og ikke minst pressen.

KVALITET

Innenfor kvalitet tilbyr kvalitetsledertjenester – enten som totalavtaler som kvalitetsleder til leie eller som deloppgaver – skreddersydd til den enkelte virksomhet.

Kvalitetsleder til leie er ett av våre hovedprodukter. Vi tar plass i organisasjonen og leder kvalitetsarbeidet. Vi forbereder systemer og rutiner – og sørger for planlegging og gjennomføring av ledelsens gjennomgang og interne revisjoner. Vi følger opp avviks-rapportering og resultater fra ulike kontroller (dataanalyse).

Vi har stor sans for Lean, og forsøker å få den enkelte ansatte til å kontrollere eget arbeid.

VI TILBYR OGSÅ:

GAP-Analyse: Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi kan gjennomføre en GAP-analyse og sette opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Interessentanalyse/kontekst: Dette er et av de nye kravene i ISO 9001:2015. Vi kan hjelpe dere med kartlegging av interessenter og forhold,  samt vurderinger av risikoer og muligheter som denne konteksten gir.

Vurderinger av muligheter og risikoer: Dette er  også et av i de nye kravene i ISO 9001:2015. Er du usikker på hvordan din virksomhet skal identifisere risiko og muligheter kan vi hjelpe deg i gang. Vi starter gjerne med en brainstorming – og gjennom analysen hjelper vi dere med å komme fram til eller forbedre tiltak for å øke muligheter samt redusere risiko.

Interne og eksterne revisjoner: Ønsker du en revisjon med nye øyne – da kan vi hjelpe deg. Vi tar utgangspunkt i krav fastsatt i relevante standarder, regelverk eller prosedyrer og reviderer og kommer med innspill til forbedringer og forenklinger.

MATTRYGGHET

ISO-Piloten hjelper deg med å sikre at dine produkter er helsemessige trygge for forbrukerne. Sammen med deg hjelper vi deg med å etablere gode rutiner for å sikre trygg mat. Vi kan ta over rollen som Trygg Mat-ansvarlig – og sørge for at virksomheten etterlever kravene i IK-Mat forskriften og øvrig næringsmiddellovgivning samt ISO/FSSC 22000, BRC, MSC,  GlobalG.A.P. m.fl.

Vi tilbyr også deloppgaver innenfor følgende områder:

 • HACCP-analyse
 • Hygieneinspeksjoner
 • Renholdskontroller
 • Temperaturkontroller
 • Uttak av råvarer og ferdigvarer til produktanalyse
 • Vannprøver
 • Interne revisjoner
 • Oppfølging av avvik
 • Trendanalyser

Vi gjennomfører også GAP-analyser, opplæring og bistår ved eksterne revisjoner.Renholdskontroll: Vi kan hjelpe deg og din virksomhet med veiledning og økt fokus på godt renhold. Under en renholdskontroll brukes ATP-måler. Denne viser totalt antall celler (mikroorganismer og matrester) tilstede på kontrollerte overflater, og gir et umiddelbart resultat. Ved dårlig resultat blir det tatt oppfølgingsprøver for å verifisere for sykdomsfremkallende bakterier. Det blir også gitt en tilbakemelding til deg og dine ansatte på hvordan renholdet kan forbedres med gode rutiner. Det blir tatt ut prøver for å avdekke tilstedeværelse av Listeria i produksjonslokalene.

Produkt og vannprøver: Sammen med deg setter vi opp en prøveplan for å avdekke tilstedeværelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Vi kan også gjennomføre holdbarhetstesting.

GAP-Analyse: Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi kan gjennomføre en GAP-analyse og sette opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Interne og eksterne revisjoner: Ønsker du en revisjon med nye øyne – da kan vi hjelpe deg. Vi tar utgangspunkt i krav fastsatt i relevante standarder, regelverk eller prosedyrer, reviderer og kommer med innspill til forbedringer og forenklinger.HACCP-analyse: Sammen med deg hjelper vi deg med å finne ut hvilke farer det er viktig å ha kontroll over for å sikre trygg mat. Vi hjelper deg med å etablere rutiner for å fjerne eller redusere farene og finne ut hvilke styringstiltak som er nødvendige for å kontrollere farene. Vi utarbeider en HACCP-Plan og hjelper deg med å følge opp med kontroller

Hygieneinspeksjoner: Vi kan hjelpe din virksomhet med veiledning og riktig fokus på hygiene for å sikre trygge næringsmidler og for å etterleve Mattilsynets krav. Noe av det som gjennomgås under en hygieneinspeksjon er:

 • Visuell kontroll av renhold, orden og vedlikehold i produksjonslokalene
 • Mikrobiologisk kontroll av renhold
 • Oppbevaring og håndtering av allergener
 • Oppbevaring og merking av råvarer, varer i arbeid og ferdigvarer
 • Riktig oppbevaring av produkter og emballasje
 • Temperaturkontroll på kjøl og frys, samt oppvaskmaskin og varmtvann
 • Råd og veiledning om personlig hygiene – både i forhold til personell og produksjon
 • Avfallshåndtering
 • Skadedyrkontroll
 • Oppbevaring og bruk av vaske og desinfeksjonsmidler, samt smøremidler
 • Eventuelt uttak av mat og vann prøver til innlevering for mikrobiologisk analyse

Temperaturkontroller: Vi tar stikkprøver og måler temperaturen i oppvaskmaskin og i kjøle- og fryseenheter.

MATTRYGGHET

ISO-Piloten hjelper deg med å sikre at dine produkter er helsemessige trygge for forbrukerne. Sammen med deg hjelper vi deg med å etablere gode rutiner for å sikre trygg mat. Vi kan ta over rollen som Trygg Mat-ansvarlig – og sørge for at virksomheten etterlever kravene i IK-Mat forskriften og øvrig næringsmiddellovgivning samt ISO/FSSC 22000, BRC og GlobalG.A.P. m.fl.

Vi tilbyr også deloppgaver innenfor følgende områder:

 • HACCP-analyse
 • Hygieneinspeksjoner
 • Renholdskontroller
 • Temperaturkontroller
 • Uttak av råvarer og ferdigvarer til produktanalyse
 • Vannprøver
 • Interne revisjoner

Vi gjennomfører også GAP-analyser, opplæring og bistår ved eksterne revisjoner.Renholdskontroll: Vi kan hjelpe deg og din virksomhet med veiledning og økt fokus på godt renhold. Under en renholdskontroll brukes en ATP-måler. Denne viser totalt antall celler (mikroorganismer og matrester) tilstede på kontrollerte overflater, og gir et umiddelbart resultat. Ved dårlig resultat blir det tatt oppfølgingsprøver som sjekker for sykdomsfremkallende bakterier. Det blir også gitt en tilbakemelding til deg og dine ansatte på hvordan renholdet kan forbedres med gode rutiner. Det blir tatt ut prøver for å avdekke tilstedeværelse av Listeria i produksjonslokalene.

Produkt og vannprøver: Sammen med deg hjelper vi deg med å sette opp en prøveplan som er tilpasset virksomheten. Det blir tatt ut prøver for å avdekke tilstedeværelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Vi kan også gjennomføre holdbarhetstesting.
GAP-Analyse: Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi kan gjennomføre en GAP-analyse og sette opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Interne og eksterne revisjoner: Ønsker du en revisjon med nye øyne – da kan vi hjelpe deg. Vi tar utgangspunkt i krav fastsatt i relevante standarder, regelverk eller prosedyrer, reviderer og kommer med innspill til forbedringer og forenklinger.HACCP-analyse: Sammen med deg hjelper vi deg med å finne ut hvilke farer det er viktig å ha kontroll over for å sikre trygg mat. Vi hjelper deg med å etablere rutiner for å fjerne eller redusere farene og finne ut hvilke styringstiltak som er nødvendige for å kontrollere farene.

Hygieneinspeksjoner: Vi kan hjelpe din virksomhet med veiledning og riktig fokus på hygiene for å etterleve Mattilsynets krav. Noe av det som gjennomgås under en hygieneinspeksjon er:

 • Visuell kontroll av renhold, orden og vedlikehold i produksjonslokalene
 • Mikrobiologisk kontroll av renhold
 • Allergener
 • Merking
 • Riktig oppbevaring av produkter og emballasje
 • Temperaturkontroll på kjøl/frys/oppvaskmaskin og varmtvann
 • Råd og veiledning om personlig hygiene
 • Avfallshåndtering
 • Skadedyrkontroll
 • Kjemikaliehåndtering
 • Eventuelt uttak av mat og vann prøver til innlevering for mikrobiologisk analyse

Temperaturkontroller: Vi kommer og tar stikkprøver og måler temperaturen i oppvaskmaskin og i kjøle- og fryseenheter.

Miljøfyrtårn

Som Miljøfyrtårn vil mange virksomheter oppleve å få;

 • Et bedre arbeidsmiljø
 • En mer miljøvennlig bedrift og et bedre omdømme
 • Stolte og mer miljøbevisste ansatte og flere fornøyde kunder.

Vi kan bidra på veien til å bli Miljøfyrtårn med;

 • Etablering av intern miljøgruppe som sammen med oss lager miljøanalyse ut fra nåsituasjon
 • Lage handlingsplan og iverksette tiltak for å oppfylle bransjekravene
 • Foreta miljøanalyse og ferdigstille denne i Miljøfyrtårnportalen
 • Årlig miljørapport

Les mer på http://www.miljofyrtarn.no/

.

LEDELSESSYSTEMER

ISO-Piloten tilrettelegger enkle styringssystemer/ledelsessystemer i SharePoint. Systemene er enkle å vedlikeholde, intuitive og søkevennlige, og inneholder flere funksjoner:

 • Versjonsstyring på dokumenter som tilfredsstiller krav i forskrifter og standarder
 • Egne biblioteker for registreringer
 • Elektroniske avvikssystemer
 • Kompetansematriser
 • Kundeoversikt
 • Leverandøroversikt

Vi har følgende ulike maler for styringssystemer/ledelsessystemer:

«ISO-Piloten»: Denne malen passer for alle virksomheter som skal arbeide opp mot en ISO-standard for kvalitet, mattrygghet, miljø eller arbeidsmiljø. Modellen skreddersys til den enkelte virksomhet.

«Trader-piloten»: Vi har en engen mal for tradere som ønsker å sertifisere seg i henhold til Global Gap COC, ASC og MSC.

«HMS-Piloten»: En meget enkel og oversiktlig løsning for HMS.