Vi hjelper deg frem til sertifisering i henhold til internasjonale kvalitets- og mattrygghets-standarder.


Rådgivning

Vi bistår gjennom hele prosessen for å sikre en effektiv og hensiktsmessig implementering av ønsket standard. 

Standarder

ISO 22000
FSSC 22000
BRCGS
IFS Food
ASC CoC
MSC CoC
Global G.A.P
GMP+

Ledelsessystem

Du får et brukervennlig system skreddersydd til din bedrift – Med smarte moduler og funksjoner som bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Rådgivning

Tilpasses bedriftens behov, ressurser og sertifiseringskrav.

Rådgivning i henhold til valg av riktig standard

Kartlegge bedriftens nåværende situasjon

Tidfeste og utarbeide en realistisk plan for sertifisering

Bygge forståelse og engasjement for å oppnå ønsket sertifisering

Bygge struktur for rutiner, prosedyrer og kontroller

Definere og avklare ansvars- og kompetanseområder

Bistå med opplæring / bedriftsinterne kurs

Gjennomføre målinger og analyser

Utarbeide rapporter samt gi råd og veiledning i henhold til forbedringer

Ledelsessystem

Du får et brukervennlig system til moderne kvalitetsledelse. Skreddersydd til din bedrift – Med smarte moduler og funksjoner som bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Overblikk og kontroll


Systemet danner rammen for sertifiseringen. Det beskriver alle bedriftsprosesser og samler all dokumentasjon, rutiner, krav, prestasjoner, m.m. under ett og samme system – det skaper overblikk og bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Funksjonelt


Systemet er designet med særlig hensyn til brukervennlighet og funksjonalitet. Det har et simpelt men fleksibelt oppsett, forståelig informasjon, smarte verktøy og alltid oppdaterte data. Systemet er et nyttig redskap både for ledelsen og ansatte.

Skreddersydd


Systemet skreddersys til den enkelte virksomhet og utvikles med utgangspunkt i sertifiseringskrav og bedriftens individuelle behov. Vi bistår med opplæring og tilpasning underveis for å sikre et effektivt system som fungerer i praksis.

* Eksempel på et skreddersydd ledelsessystem

Standarder

Vi bistår med følgende mattrygghetsstandarder

Ledelsessystem for mattrygghet

ISO 22000

ISO 22000 fastsetter betingelser som er nødvendig å overholde for å kunne sikre trygg mat. Standarden dekker alle ledd i forsyningskjeden, og bidrar systematisk til å identifisere farer og redusere risko.

Sertifikatet synliggjør virksomhetens forpliktelse og evne til å ta mattrygghet på alvor, og at høye krav overholdes.

Standarden er praktisk anvendelig og dekker blant annet: Gode produksjonsprosesser, systemer for internrevisjon (i tråd med HACCP) og beredskap for uønskede hendelser.

Fordeler

Reduserer kostnader

Styrker omdømme og troverdighet

Optimaliserer ressurser og interne prosesser

Dokumenterer etterlevelse av høye krav

Styrket konkurranseevne

Hvem er standarden relevant for?

ISO 22000 kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden innenfor næringsmiddelhåndtering.

Sertifisering av ledelsessystem

FSSC 22000

FSSC 22000 fokuserer på sertifisering av ytterlige ledelsessystemer for mattrygghet i virksomheten, og bidrar til kontinuerlig utvikling av virksomhetens styringsvilkår. Standarden er utviklet for å identifisere, kontrollere og forebygge mattrygghetsfarer – både internt i virksomheten og eksternt.

FSSC 2000 er en ISO-basert standard, og er bygget opp av tre deler:

  1. ISO 22000
  2. Sektorspesifikt program (PRP)
  3. Tilleggskrav som b.la. inkluderer forebygging av matsvindel og eksterne trusler.

Standarden er anerkjent av den internasjonale organisasjonen Global Food Safety Initiative (GFSI).

Fordeler

Utvikling av ISO-baserte ledelsessystemer

Håndterer interne og eksterne mattrygghetsfarer

Synliggjør samsvar med høye krav til mattrygghet

Inkluderer system for HACCP

Åpner dører til nye markeder og kundegrupper

Verktøy for kontinuerlig forbedring

Hvem er standarden relevant for?

FSSC 22000 er relevant for virksomheter som driver med produksjon av næringsmidler, fôr og emballasje, samt. tjenesteleverandører som catering, transport og lagring.

Lagring og distribusjon

BRCGS

BRCGS er en global standard utviklet for å sikre at produsenter og leverandører oppfyller krav til hygiene, produktsikkerhet og kvalitetsstyring.

Sertifisering i henhold til BRCGS bidrar til å redusere svinn, risiko for farer, antall klager og tilbakekallinger av avviste produkter. Standardens anerkjente posisjon bidrar til økt tillit og tilgang til nye markeder.

Fordeler

Sikrer samsvar med relevante regelverk.

Opfyller kundekrav.

Reduserer risiko.

Langsiktige kostnadsbesparelser.

Forbedret styrings- og kvalitetssystemer.

Globalt anerkjent standard: økt tillit og tilgang til nye markeder.

Hvem er standarden relevant for?

BRCGS kan benyttes av alle matvareprodusenter.

Produksjonsanlegg

IFS Food

IFS Food er utviklet for å sertifisere produksjonsanlegg i bedrifter hvor matvarer behandles eller håndteres. Standarden er utviklet av tyske, franske og italienske distributører og er anerkjent av de store butikkjedene i Europa.

Fordeler

Kontinuerlig forbedring av produksjonsanlegg

Tilfredsstiller krav til mattrygghet, hygiene og kvalitet

Reduserer risiko for farer og uønskede hendelser

Reduserer kostnader

Anerkjent internasjonalt

Åpner tilgang til nasjonale og internasjonale markeder

Hvem er standarden relevant for?

IFS-sertifiseringen er aktuell for alle virksomheter som tilbereder, transporterer, pakker, lagrer eller bearbeider mat samt matemballasje.

Oppdrettet sjømat

ASC CoC

ASC CoC er utviklet for å sikre bærekraftig og miljøansvarlig oppdrett av laks og ørret. Standarden fokuserer på at virksomheten skal drives på en måte som minimerer miljømessig påvirkning, tar hensyn til nærområdene og har gode arbeidsforhold for ansatte.

ASC-merkingen garanterer sporbarhet gjennom alle ledd – fra produksjon til utsalgssted. Dette sikres ved at merkingen kun kan brukes på produkter som er solgt gjennom en ubrutt, sertifisert leverandørkjede. Sertifiserte bedrifter er dermed aktive birdragsytre mot en bærekraftig utvikling, både ved hjelpe forbrukerne med å ta bærekraftige valg og ved å stille krav til kunder og leverandører.

Fordeler

Synliggjør ansvarlig og bærekraftig havbruk.

Dokumenterer etterlevelse av krav og forskrifter.

Sikker distribusjon gjennom en sertifisert leverandørkjede.

Konkurransefortrinn og styrket omdømme gjennom internasjonalt miljømerke.

Hvem er standarden relevant for?

ASC CoC kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden for oppdrettsindustri.

Sjømat, bærekraft og sporbarhet

MSC CoC

MSC CoC er en verdenskjent sertifiseringsordning for fisk og skalldyr. Standarden er basert på vitenskapelig informasjon vedrørende fiskebestand, biologisk mangfold i økosystemet samt at fisket gjennomføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Sertifisering i henhold til MSC CoC viser at sjømaten er villfanget og bærekraftig. Ordningen dekker alle ledd i forsyningskjeden, og muliggjør sporing hele veien tilbake til et bærekraftig fiskeri.

MSC er det eneste standarden for villfanget sjømat som oppfyller kravene for beste praksis til både FNs mat- og landsbruksorganisasjon (FAO) og den Globale Foreningen for Bærekraftstandarder (SEAL).

For å oppnå MSC CoC-merket må alle aktører i salgskjeden være sertifisert av en uavhengig aktør, dokumentere sporbarhet i alle ledd og ha godt etablerte kvalitetsrutiner.

Fordeler

Dokumenterer ansvarlig og bærekraftig havbruk.

Synliggjør overholdelse av høye krav til mattrygghet.

Sikker distribusjon gjennom en sertifisert leverandørkjede.

Konkurransefortrinn og styrket omdømme gjennom internasjonalt miljømerke.

Hvem er standarden relevant for?

MSC CoC-standarden kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden for fisk og skalldyr.

Bærekraftig landbruk og havbruk

Global G.A.P

Global G.A.P (Good Argicultural Practices) er en internasjonal anerkjent standard for gode produksjonsmetoder i landbruk og akvakultur. Standarden omfatter alle ledd i produksjonsprosessen, inkludert avling, håndtering og handel.

Standarden inkluderer rutiner for HMS (helse, miljø og sikkerhet), for å sikre gode arbeidsforhold, minimere miljøpåvirkning og ivareta god dyrevelferd. Standarden er basert på bruken av Good Agricultural Practice, HACCP, sporbarhet, samt forebygging av smitte under produksjon, innhøsting og emballering.

Sertifikatet gir forbrukere og forhandlere trygghet for at maten har blitt håndtert og produsert på en trygg og bærekraftig måte.

Fordeler

Oppfyller krav til kvalitet og bærekraftig produksjon.

Styrket konkurransekraft.

Bedre omdømme og økt tillit hos kunder.

Støtter globale klimamål.

Forbedret arbeidsforhold.

Økt produktivitet og lønnsomhet.

Hvem er standarden relevant for?

Global G.A.P kan benyttes av alle virksomheter i  næringsmiddelindustrien, og er særlig relevant for bedrifter som produserer eller forhandler; sjømat, frukt og grønt, avlinger, blomster og te.

Dyrefôr

GMP+

GMP+ er en sertifiseringsordning rettet mot dyrefôrindustrien og omfatter fôr til både husdyrholdning og kjæledyr. Standarden har fokus på risikostyring i alle ledd av forsyningskjeden for å sikre at fôret oppfyller krav til sikkerhet og kvalitet.

Standarden er internasjonalt anerkjent og muliggjør tilgang til nye markeder og kundegrupper.

Fordeler

Synliggjør god fabriksjonspraksis i alle ledd.

Reduserer risiko for farer og heldige hendelser.

Bidrar til økt produktivitet og kvalitet.

Åpner tilgang til nye markeder.

Godt markedsføringsverktøy.

Hvem er standarden relevant for?

Standarden kan benyttes av virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i dyrefôrindustrien.

ØNSKER DU Å VITE MER?


LEGG IGJEN KONTAKTINFO UNDER, SÅ HØRER DU FRA OSS SNARLIG.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.