Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

28. april er verdensdagen for  sikkerhet og helse på arbeidsplassen! 

Vi i ISO-Piloten oppfordrer alle bedrifter til å markere denne verdensdagen for å vise hvor viktig det er å ivareta medarbeidere på en god og trygg måte. 

Forebygging av ulykker og sykdommer på arbeidsplassen er en av de viktigste tiltakene man kan gjøre. 

Hvorfor er systematisk HMS-arbeid så viktig? 

HMS-arbeidet på arbeidsplassen er viktig for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, og at lovverket blir etterlevd på en god måte.  

Godt forebyggende arbeid og et godt HMS-system vil ivareta sikkerheten. Virksomheten vil oppleve færre skader og mindre sykefravær. Medarbeidere vil føle seg ivaretatt av sin arbeidsgiver. Dette er en god økonomisk investering for arbeidsgiver og samfunnet som helhet. Tapt arbeidstid, behandling, kompensasjon og rehabilitering av yrkesskader og -sykdommer koster verdenssamfunnet milliarder av kroner hvert år (Kilde: ILO). 

Hvilke verktøy finnes for å oppnå et bedre arbeidsmiljø? 

Arbeidsmiljø handler om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø betyr bedre arbeidsflyt, mer motiverte medarbeidere og lavere sykefravær.  

Finn et gratis verktøy her for «en bra dag på jobb»: 
En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis