28. April- Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

HMS arbeidet på arbeidsplassen er viktig for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Hver dag dør flere tusen mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer. Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen markeres hvert år av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for å understreke hvor viktig forebygging av ulykker og sykdommer på arbeidsplassen er.

FNs bærekraftsmål nr. 8
FNs bærekraftsmål nr. 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Det fokuseres på å beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Her ligger også et særlig fokus på arbeidsinnvandrere og kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i usikre eller vanskelige arbeidsforhold.

 

Hvorfor er et systematisk HMS-arbeid så viktig?

HMS arbeidet på arbeidsplassen er viktig for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, og at lovverket blir etterlevd på en god måte.

Godt forebyggende arbeid og et godt HMS-system vil ivareta sikkerheten, virksomheten vil oppleve færre skader, mindre sykefravær, og får medarbeidere som føler seg ivaretatt av sin arbeidsgiver. Ivaretaking av ansatte er også en god økonomisk investering for arbeidsgiver og samfunnet som helhet. Dette fordi tapt arbeidstid, behandling, kompensasjon og rehabilitering av yrkesskader og -sykdommer koster verdenssamfunnet milliarder av kroner hvert år (Kilde: ILO).  

Det finnes flere gode verktøy for å oppnå et bedre arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljø handler om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø betyr bedre arbeidsflyt, mer motiverte medarbeidere og lavere sykefravær.
En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis

 

ISO-Piloten oppfordrer alle til å markere verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen! Dette for å vise viktigheten av å ivareta medarbeidere på en god og trygg måte.

Vi vet at det er ressurskrevende å etterleve HMS krav og vedlikeholde et godt HMS-system. Klikk gjerne på linken under for å se hvordan vi kan bistå.

ISO-Piloten hjelper deg med å få fart på det forebyggende HMS-arbeidet i din virksomhet.

 

Vi har hjulpet bedrifter med mattrygghet, HMS og kvalitet siden 2001!
Vi har hjulpet bedrifter med mattrygghet, HMS og kvalitet siden 2001!

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å nå HMS-målene dine!